Biblioteka Główna

W 1966 r. na bazie tworzonej już od 1963 r. biblioteki powołana zostaje Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jej siedzibą jest budynek przy ul. Luboszyckiej, gdzie na kilku regałach na parterze ustawia się 4 tysiące książek i nieco ponad 100 czasopism. Pierwszym dyrektorem biblioteki zostaje Tadeusz Stożek, który tworzy bibliotekę od podstaw. Jego praca zostaje doceniona przez Ministra Nauki, który w 1969 r. nadaje mu tytuł bibliotekarza dyplomowanego, pierwszego i przez wiele lat jedynego na Opolszczyźnie.

DZIŚ

czyt-bg_2016-06-14-1123

Uczelniana biblioteka może się poszczycić jednym z największym księgozbiorów technicznych na Śląsku. Jej zasoby – a więc ponad pół  miliona woluminów, w tym książek, czasopism i zbiorów specjalnych: patentów, norm, aprobat technicznych – dostępne są w siedzibie głównej przy ul. Sosnkowskiego oraz w czterech bibliotekach wydziałowych. Prawie 9 tysięcy czytelników ma do dyspozycji także elektroniczne zasoby zgromadzone w kilkudziesięciu światowych bazach:  m. in. Wirtualnej Bibliotece Nauki (tu Elsevier, Springer, Wiley, EBSCO, Nature, Science, Web of Science, czy SCOPUS) i Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Co ciekawe, na półkach specjalistycznej biblioteki znaleźć też można poczytną beletrystykę, promowaną w bardzo ciekawy sposób.

beletrystyka
beletrystyka2

fot. Violetta Ernst

Biblioteka to też spotkania z autorami, mnogość ciekawych wystaw i galeria Galimatias, gdzie swoje prace prezentują pracownicy, studenci i sympatycy uczelni.

jola_wystawa_2014-05-15-7168
lewczak-opole_2015-02-24-3606

Aktualnie dyrektorem biblioteki jest Anna Jańdziak.

Do roku 2018, przez 21 lat funkcję te pełniła dr inż. Elżbieta Czerwińska, która naszkicowała sylwetki zasłużonych bibliotekarzy:

ot. 75

TADEUSZ STOŻEK
Tadeusz Stożek ur. 9 maja 1923 r., zmarł 8 listopada 1995 r., absolwent studiów polonistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów pracował w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 1954 r. podjął pracę naukową w nowopowstałej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na stanowisku adiunkta, równocześnie pełniąc funkcję dyrektora biblioteki, wykorzystując swoje kwalifikacje i wcześniejsze doświadczenia wyniesione z pracy w Bibliotece Ossolineum.

T. Stożek był współautorem Indeksów do Inwentarzy Ossolineum, pracował w redakcji ,,Kwartalnika Opolskiego”, brał udział w pracach Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, w Komisji Bibliotekoznawstwa i Bibliografii. Stworzył „Monografię kalendarzy polskich” dla Instytutu Badań Literackich PAN.

Ze względu na potrzebę zorganizowania biblioteki w nowo powstałej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, ówczesny rektor doc. Rościsław Oniszczyk zaproponował Tadeuszowi Stożkowi pracę. Na nim spoczywał cały ciężar prac organizacyjnych, kształtowania i doboru księgozbioru, pozyskiwania środków oraz zapewnienia właściwego warsztatu pracy naukowo-dydaktycznej pracownikom i studentom Uczelni. Dodać należy, że zarówno warunki lokalowe, finansowe, jak i kadrowe nowopowstałej biblioteki były nader skromne.

We wspomnieniach z tego okresu Dyrektor T. Stożek jawi się zawsze jako człowiek życzliwy, uśmiechnięty, pogodny, niezmiernie uczynny dla wszystkich, a szczególnie dla czytelników. Nie robił niczego na pokaz, dla reklamy, nie lubił spotkań, posiedzeń i narad.

W 1969 r. Komisja Egzaminacyjna przy Ministrze Nauki, po uwzględnieniu dorobku naukowego i organizacyjnego nadała mu stanowisko bibliotekarza dyplomowanego. Było to pierwsze i przez długi okres czasu jedyne takie stanowisko na Opolszczyźnie.
W Wyższej Szkole Inżynierskiej pracował w latach 1965-1975, następnie przeniósł się do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, tam zajmował się pracą naukową, specjalizował się w opracowaniu rękopisów i starodruków.

Fot. 76

IRENA BRYLL
Irena Bryll ur. 13 marca 1940 r., zmarła 5 grudnia 2013 r., absolwentka filologii polskiej WSP w Opolu. Związana była z Biblioteką WSI od 1966 r. czyli niemal od początku jej istnienia. Razem z ówczesnym dyrektorem biblioteki – T. Stożkiem tworzyli pierwszy księgozbiór placówki, mieszczącej się w ówczesnej siedzibie Uczelni przy ulicy  Katowickiej 48. Fachowa wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz umiejętności organizacyjne sprawiły, że władze Uczelni w 1975 r. powierzyły I. Bryll funkcję dyrektora biblioteki, którą pełniła do chwili przejścia na emeryturę w 1995 r. Pod jej kierownictwem kształtowała się nowa struktura organizacyjna biblioteki, powstawały oddziały oraz sieć bibliotek instytutowych. Dzięki jej staraniom biblioteka w 1985 r. otrzymała nową siedzibę przy ul. Sosnkowskiego. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy czytelników i bibliotekarzy. Jej nieustanna troska o rozwój biblioteki, racjonalne i planowe gromadzenie zbiorów, poszerzanie zakresu tematycznego księgozbioru przeznaczonego nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale także dla całego środowiska przyczyniły się do tego, że Biblioteka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu urosła do rangi największej w regionie opolskim technicznej biblioteki naukowej i ten charakter zachowała do dziś.

Irena Bryll w trakcie pracy systematycznie pogłębiała swoją wiedzę i doskonaliła warsztat zawodowy. W 1980 r. obroniła pracę doktorską na wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Opolu. Jest autorką ponad dwudziestu publikacji z zakresu literatury polskiej i bibliotekarstwa.

Pod kierownictwem I. Bryll rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki. Politechnika Warszawska udostępniła bibliotece swoją wersję opracowania zbiorów zwartych w systemie ISIS, a Politechnika Wrocławska oprogramowanie APIN UDOS do obsługi wypożyczalni. Zawarte zostało porozumienie o współtworzeniu z 60 bibliotekami w Polsce bazy komputerowej SYMPO, odnotowującej materiały konferencyjne. Kolejnym krokiem było tworzenie komputerowej bazy publikacji pracowników WSI, a następnie Politechniki Opolskiej.

Jako członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działała w Kolegium ds. Koordynacji i Współpracy Bibliotek Opolszczyzny. Przez wiele lat była członkiem Senatu WSI i komisji senackich. Jako dyrektor kierowała się dobrem biblioteki, dbała o jej rozwój, nie tracąc z pola widzenia człowieka. Cieszyła się szacunkiem i zaufaniem. Jej osobowość, wrażliwość, kultura osobista, życzliwość dla innych tworzyły przyjazną atmosferę w bibliotece.

Za swoje osiągnięcia, umiejętności organizatorskie oraz działalność naukowo-badawczą i społeczną otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Prezydenta Miasta Opola za działalność kulturalno-oświatową, medale Zasłużony dla Miasta Opola, Zasłużony dla Opolszczyzny oraz liczne nagrody rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

W dniu 10 maja 2005 r. Irena Bryll została wpisana do Księgi Zasłużonych Bibliotekarzy Opolszczyzny.

https://bg.po.edu.pl